Vad är syftet?

INITIATIVETS ÖVERGRIPANDE SYFTE ÄR ATT FÅ FASTIGHETSBRANSCHEN SOM HELHET ATT UTVECKLA SIN KUNDORIENTERING. ETT ÖKAT FOKUS PÅ HYRESGÄSTERNA SKAPAR ETT BÄTTRE BOENDE, EN BÄTTRE ARBETSPLATS OCH NÖJDARE ÄGARE. FÖRVALTNINGSKVALITET ÄR SERVICE- OCH POLICYFRÅGOR SOM FASTIGHETSFÖRETAG SJÄLVA DIREKT KAN PÅVERKA.

Benchmark mot andra företag

Ett av syftena med Branschindex är att möjliggöra en enhetlig och rättvisare jämförelse mellan olika fastighets- och förvaltningsföretag. Det vill säga, inte på läge, lägenhetsfördelning eller områdesstruktur, utan på direkt påverkbara förvaltningsfrågor. Branschindex fastställs genom en urvalsundersökning och resultatet ska användas som ett komplement till mer djupgående kundundersökningar. För företag som redan mäter vartannat eller vart tredje år fungerar branschindex utmärkt som ett stickprov och en koll på att man arbetar rätt. Genom att undersökningen sker med en standardiserad enkät och under en begränsad tidsperiod, blir kostnaden för att mäta sin förvaltningskvalitet och att jämföra med andra mycket låg. Har man ännu inte börjat mäta, är detta ett smart sätt att starta.

Sänk kostnader och öka lönsamheten

Läge och byggnadsår är viktigt, men det som avgör om du får en nöjd eller en missnöjd hyresgäst beror oftast på faktorer som; bemötande, information, tillgänglighet och städning. Service- och policyfrågor som är direkt påverkbara av förvaltningsledningen. Områden som normalt inte kostar så mycket att förbättra men upplevs som betydelsefulla för kunderna. En nöjd hyresgäst kostar också mycket mindre än en missnöjd. Färre klagomål, färre omflyttningar och varumärkesbyggande mun-till-mun marknadsföring bidrar till lägre kostnader och ökad lönsamhet.

En drivkraft för hela branschen

Genom ”benchmark”, rätt satsningar och ett ökat fokus på kunderna skapas det även en enorm drivkraft internt. När man som medarbetare känner att ens arbetsuppgifter prioriteras och lyfts fram som viktiga för hela verksamheten, gör man ett bättre jobb. Den ökade kundorienteringen i fastighetsbranschen kommer också att leda till att förvaltningsområdet som helhet får en högre status. Detta resulterar i sin tur till att det blir lättare att rekrytera och attrahera rätt medarbetare.

Nya regler för hyressättning

Den första januari 2011 trädde de nya reglerna för hyressättning i kraft. Hyressättningen görs numera utifrån hela marknaden, vilket betyder att allmännyttan inte längre är hyresnormerande. Hyresgästföreningen har uttalat att man kommer att uppmärksamma förvaltningskvaliteten i bedömningen av bruksvärdet, och hittills gjorda mätningar av förvaltningskvaliteten visar på stora skillnader mellan olika företag. Därför finns det nu ännu fler anledningar till att utveckla sitt kunderbjudande, där hög förvaltningskvalitet har en nyckelroll. Branschen står inför intressanta utmaningar på en bostadsmarknad som är under förändring. Vi är övertygade om att fastighetsföretagen som satsar på nöjda kunder kommer att bli vinnare. Ett fokusskifte från fastighet till kund ger både ökad lönsamhet i förvaltningen och bättre livskvalitet för Sveriges hyresgäster.